Society. Person. Security. 2018

International scientific and practical conference will take place in the capital of Latvia, Riga. The topicality of the conference is caused by unceasing hotbeds of social tension and the growth of criminal activity in different countries. Under existing circumstances the conference will be devoted to the theme:

Date: 27 & 28 April 2018 
The hosting members:

Society for Baltic Security (SBS)
Baltic International Academy (BIA)
Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskā fakultāte
Latvian Associatian of Criminology

CONFERENCE AND WORKSHOP ISSUES

• New technologies against crime
• Modern criminal trends in the world
• Theory and practice of criminal procedure and detective activity
• in the disclosure of serious crimes
• Crime and investigation without punishment
• Private detectives and police: competitors or partners?
• Cybercrime and cybersecurity in action
• Technology and personal privacy.

 

I diena (27.04.2018)
9:30 – 9:00 Reģistrācija (Foajē pie konferenču zāles)
10:00 – 10:15 ATKLĀŠANA Konferenču zāle (106 aud.).

o Aivars Borovkovs, Latvijas Juristu Biedrības prezidents.
o Ēriks Kalnmejers, Latvijas Republikas Ģenerālprokurors.
o Staņislavs Buka, BSA Senāta priekšsēdētājs. Dr.oec. profesors.
o Andrejs Vilks, RSU Juridiskās fakultātes dekāns. Dr.iur. profesors.
o Mihails Černousovs, Biedrības SBS priekšsēdētājs. Dr.iur.


10:15 – 12:15 Plenārsēde Konferenču zāle (106 aud.).
Moderatori: Aivars Borovkovs, Mihails Černousovs.
Referenti:
1. Andrejs Vilks (Latvija), Dr.iur. RSU Juridiskās fakultātes dekāns, profesors,.
“Tiesiskā taisnīguma digitālas aprises”.
2. Aleksandrs Matvejevs (Latvija), Dr. iur. DU docents
“Policijas darbības nevalstiskie subjekti”
3. Vilnis Veinbergs (Latvija), Mg.sc., Doctoral student of the School of Turiba,
“Security sector in the education system of Latvia”
4. Artūrs Čulickis (Igaunija). AS Tallink Grupp iekšējās kontroles dienesta vadītājs. Igaunijas tiesībaizsardzības spēku veterāna kluba sekretārs. SBS padomes loceklis.
“Вызовы текущего времени”
5. Carmen Adriana Domocos (Romania), PhD. Associate Lecturer at the Faculty of Law, Oradea University.
“Guarantee of the right to silence and of the right not to contribute to one’s own incrimination”
“Tiesības uz klusēšanu un tiesības neliecināt pret sevi Rumānijas kriminālprocesā”.
6. Tuuli Stewart (Igaunija), Mg.iur. Doctoral student of RSU.
“Crime dynamics of transformation society. Case of Estonia and Latvia”.
7. Сергей Лебедев (Россия). Д.ю.н. Зав.кафедрой экономической безопасности РГУ им. А.Н.Косыгина, профессор
“Инновационно-технологические проблемы профессионнальной интеграции специалистов сферы экономической безопасности”.
8. John Christmas (Italy). Private investor.
Issues of banks security in Latvia. View from abroad. Video appeal.
9. Valerijs Zemļanovs (Latvija). Biedrības SBS valdes loceklis, SBS detektīvu Kluba prezidents.
“Вопросы нравственности и Кодекс этики в частной детектитвной деятельности”.

12:45 – 13:00 Kafijas pauze (Foajē pie konferenču zāles)

13:00 – 15:00 Apaļa galda diskusija (Konferenču zāle 106 aud.)

Kriminālprocess un detektīvdarbība - teorija un prakse smagu noziegumu atklāšanā
Privātdetektīvi un policija: konkurenti vai partneri?

15:00 - 15:15 Partraukums
15:15 - 17:00 Darbs paralēlajās sesijās
1. Sesija. 106 Aud. Moderatori: Aivars Borovkovs, Gaļina Beliha

Diskusija:
• Noziegumi un tehnoloģijas
• Transporta kustības drošība un tehnoloģijas
• Tehnoloģijas un personas privātā dzīve

Referenti:
1. Leonīds Makans, Mg.iur.
Vai cilvēkam ir tiesības pazust?
2. Juris Matisāns, Mg.iur.
Personu datu aizsardzība apsardzes un detektīvdarbības jomā
3. Aldona Kipāne, Dr.iur.
Vardarbība sportā kā sporta kriminoloģijas izpētes virziens
4. Tuuli Stewart, Mg.iur. Doctoral student.
OBSTACLES IN (RE)SOCIALIZING AFTER RELEASE FROM PRISON.
CASE OF ESTONIA.

15:15 - 17:00 Darbs paralēlajās sesijās (207 aud.)
2.Sesija. 207 Aud. Moderators Mihails Černousovs
SBS Kopsapulce
Diskusija: Privātdetektīvi un policija: konkurenti vai partneri?
Transporta kustības drošība un tehnoloģijas

1. Julius Anšins (Latvija). Starptautiskās Neatkarīgo ekspertu federācijas “SNEF” prezidents. "Влияние экспертизы на реализацию принципа призумпции невиновности", "Ekspertīzes ietekme uz nevainīguma prezumpcijas principa piemērošanu"
2. Aleksejs Rosčins (Latvija). Член правления SBS, полковник-лейтенант в отставке, экс-начальник полиции порядка Рижского региона.
«Как неосмотрительные действия потерпевшего в ДТП могут повлечь лишение свободы автоводителю»
3. Vladislava Drobiševa, (Latvija). Mg.iur. Biedrības SBS valdes locekle.
Тенденции и перспективы развития безопасного сотрудничества европейских банков с классическими оффшорными компаниями.
Eiropas banku un klasisko ofšoru kompāniju drošas sadarbības attistības tendences un perspektīvas.
Trends and Perspectives of Development of the Safety Cooperation Between European Banks and the Classic Offshore Companies.


17:00 – 17:15 Partraukums
17:15 - 18-00 Sesiju vaditāju ziņojums par darbu sesijās. 207 Aud.
Sertifikātu pasniegšana.

18:00 – 19:00 Noslēgums un diskusija neformālā gaisotnē
Lomonosova 1/4, 1. stavā, banketu zale, BSA.

II diena (28.04.2018)
Lomonosova 1/4, aud.207, BSA
SĀKUMS (10:00)
Moderatori: Dainis Mežulis, Aleksandrs Jemeļjanovs
Referenti:
1. Mg.iur. Prokurore Galina Beliha
Sodas noteikšanas problemas krimināltiesībās.
Проблемы назначения наказания в уголовном праве.

2. Edgars Golts, Mg.iur.
Juridiskais pieņēmums kā pierādīšanas pienākuma pārcelšanas pamats
3. Silvija Kotāne, Mg.iur.
Videi nodarīto zaudējumu piedziņas īpatnības
4. Mihails Černousovs, Dr.iur. Zvērināts advokāts. SBS valdes priekšsēdētājs.
Теория и практика раскрытия тяжких преступлений в уголовном процессе и детективной деятельности. Kriminālprocess un detektīvdarbība - teorija un prakse smagu noziegumu atklāšanā
5. Георгий Цветков, доктор философии, руководитель ЦСИ Пардаугава
Людмила Картунова, доктор архитектуры
"О моделировании латентной преступности.Теоретические и практические аспекты".
"Par latentas noziedzības modelēšanu. Teoretiskie un praktiskie aspekti".

Diskusijas. Konferences noslēgums. Sertifikātu pasniegšana.

Who Should Attend?
Lawyers, Certified Detectives, Information technology and IT Security Professionals, Law enforcement officers and private investigators, Criminologists and Criminalists
Location:
April 27-28, 2018 BMA
Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Lomonosova Street 4, Rīga, Latvija, LV-1003
Working languages: Latvian, English, Russian.

You are sincerely welcome to participate in the conference!

P.S. To participate in the conference you should register, fill out the registration form and to pay a registration fee.

Registration fee is 75 Euro.

Participants wishing to publish an article in a collection (volume 20000-40000 characters), you should send the article electronically by April 10, 2018.

Registration fee includes participation in the conference, coffee breaks, party and final collection of conference reports.
Travel expenses and hotel accommodation are not covered by a registration fee.

For members of SBS, ABI, ACFE, WAD, BIA discounts are offered.

BIEDRĪBA 
Society for Baltic Security
Reģ. Nr. 40008067311
Office: Bauskas Str. 58a-302
IBAN: LV 63 UNLA 005 001 360 94 96
Bank Name: SEB banka
UNLALV2X


More information:

Tel.: +371 29 42 66 88    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: +371 26 532 779     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                   www.sbsnews.eu