Уважаемые пользователи систем видеонаблюдения

Уважаемые пользователи систем видеонаблюдения,

Вы зарегистрировались в Государственной инспекции данных?

До того, как начать пользоваться системой видеонаблюдения, Вы обязанны зарегистрироваться в Государственной инспекции данных. Обращаем ваше внимание на то, что в соответсвии с Законом о защите личных данных физических лиц, регистрироваться надо как частным лицам, так и предприятиям.

За несоблюдение этого требования административный штраф для физических лиц составляет от 140 до 400 евро, для должносных лиц – от 280 до 700 евро, а юридическим лицам – от 1 400 до 14 000 евро.

Мы предлагаем услуги по оформлению документов для регистрации в Государсвенной инспекции данных, а также услуги и консультации по оформлению внутренней документации в соответствии с вышеупомянутым законом.

Мы предлагаем:
  • услуги по оформлению документов для регистрации
  • разработки внутренних нормативных актов (не обязятельно для регистрации)
  • Консультации в сфере защиты данных

Помимо наших услуг, необходимо оплатить государственную пошлину, которая состовляет:

  • для юр. лиц - 56,91 евро
  • небольшим предприятиям и физ.лицам – 28,46 евро

Звоните уже сегодня и уточняйте, необходимо ли Вам регистрация в Государсвенной инспекции данных.

Контактные телефоны: 67780806, 26666199.

При написании статьи были использованы следующие нормативные акты:

Normatīvie akti:

Fizisko personu datu aizsardzības likums:

2.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

9) pārzinis — fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar šo likumu.

21.pants. Pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu — datu aizsardzības speciālistu —, ja pārzinis:

5) veic videonovērošanu, saglabājot personas datus;

22.pants. (1) Šā likuma 21.pantā minētās institūcijas un personas, kas vēlas uzsākt personas datu apstrādi, iesniedz Datu valsts i nspekcijai reģistrācijas iesniegumu.

 (3) Reģistrējot personas datu apstrādi, Datu valsts inspekcija izsniedz pārzinim vai viņa pilnvarotajai personai lēmumu par datu apstrādes reģistrāciju.

Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu.

2.Valsts nodevas likme par personas datu apstrādes reģistrāciju Datu valsts inspekcijā ir 56,91euro. Ja pārzinis ir fiziska persona vai sīkais uzņēmums, valsts nodevas likme ir 28,46 euro.

Sīkais uzņēmums: nodarbina mazāk, kā 10 darbiniekus un gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj. Eiro.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

204.9 pants. Fiziskās personas datu apstrāde bez reģistrēšanas

Par fiziskās personas datu apstrādi bez likumā noteiktās reģistrēšanas vai bez personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

 (03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)