Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. 2009

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas, Baltkrievijas, ASV un Kipras vadošie kriminologi, speciālisti drošības jomā, detektīvi un politiķi uzstājās konferencē ar 25 referātiem.

Diskusijās piedalījās vairāk nekā 400 cilvēki, ieskaitot videokonferences dalībniekus Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Jēkabpilī, Jelgavā, Smiltenē un Ventspilī.

Konferencē tika atzīmēts, ka krīzes apstākļos skaidri iezīmējās sabiedrības drošības mazināšanās kā kopumā , tā arī konkrēti uzņēmējdarbībā un attiecībā uz katru cilvēku.

Globālā krīze stimulēja transnacionālo noziedzību, kas izpaužas krāpšanas, korupcijas, cilvēktirdzniecības un cilvēku orgānu tirdzniecības, kontrobandas narkotiku nelegālās aprites, kontrafaktu produkcijas ražošanas un realizācijas, naudas līdzekļu, kas iegūta noziedzīgā ceļā , legalizācijas paplašināšanā.

Referātos tika atzīmēts, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanā privātstruktūrām ir nopietna loma. Taču nav skaidru tiesisku pamatu , kas regulētu valsts policijas un privātdetektīvu mijiedarbību, līdz ar to šīs nepilnības neļauj pilnā apjomā realizēt privātdetektīvu darbības iespējas.

Līdz ar to būtu lietderīgi:

- Paaugstināt valsts tiesībsargājošo istitūciju mijiedarbību ar privātajām drošības struktūrām, skaidri nosakot katras puses funkcijas un atbildību;

- Optimizēt privātdetektīvu darbības normatīvo bāzi Latvijā, iekļaujot tos kriminālprocesa dalībnieku sastāvā, lai novērstu pretrunas starp Kriminālprocesa likumu un Likumu par detektīvu darbību;

- Unificēt Baltijas valstu normatīvo bāzi šajā jautājumā, izstrādājot un pieņemot normatīvos aktus, kas reglamentētu privātdetektīvu darbību Lietuvā un Igaunijā;

-Ieteikt ES starptautiskajām organizācijām iekļaut izmaiņas normatīvajos dokumentos, kas dotu privātdetektīvu darbības licenzētiem subjektiem pieejamību neklasificētās informācijas(sodamības un administratīvo sodu reģistri) nacionālajām datu bāzēm;

Konferences dalībnieki izteikuši gatavību iesaistīties konkrētu programmu realizācijā, kas virzītas uz :

- ES līdzekļu efektīvu izmantošanu projektos, kas saistīti ar sabiedrības un personas drošības nodrošināšanu;

- vispārējā un individuālā preventīvā darba veikšanas pastiprināšanu, tai skaitā , veicot to pēc dzīves vietas,

- aktivizēt darbu ar jaunatni un nepilngadīgiem ar mērķi izveidot noturīgu likumpaklausīgu uzvedību;

- attīstīt zinātniski- pētniecisko darbu kriminoloģisko problēmu un sabiedrības , uzņēmējdarbības un personas drošības jautājumu pētīšanai.

Dotais Konferences gala pārskata dokuments, pēc notikušās atklātās apspriedes, jānopublicē Konferences materiālu krājumā un arī jānosūta izskatīšanai un praktiskai izmantošanai sekojošiem adresātiem:

- Parlamentiem, Iekšlietu ministrijām, Tieslietu ministrijām, masu mēdijiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā;

- Starptautiskajām sabiedriskajām organizācijām, kas saistītas ar sabiedriskās drošības nodrošināšanas problēmām, noziegumu prevenciju un izmeklēšanu, piem., WAD,ASIS International, WAAF, WAPI, WPA u.c.

Gala pārskata dokumentu par

Baltijas kriminoloģiskās konferences

“ Sabiedrība. Cilvēks. Drošība.2009”

“ Globālā krīze: kriminālās realitātes kontūras”

2009. gada 2.-3. aprīlī, Rīgā, Latvijā